top of page

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych w Gabinecie Masażu KA LANI Anna Zaracka . Regulamin dostępny jest na stronie www.kalani.pl oraz do wglądu na miejscu w Gabinecie.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Gabinet Masażu KA LANI prowadzony jest przez Annę Zaracką, prowadzącą działalność gospodarczą, przy ul. Libelta 16c/1 w Wągrowcu, NIP 7661797542

1.2. Masaże i terapie wykonywane w Gabinecie wykonywane są przez osoby posiadające uprawnienia, doświadczenie zawodowe oraz niezbędne umiejętności.

1.3. Klientem Gabinetu KA LANI może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

1.4. Na terenie Gabinetu nie mogą przebywać zwierzęta, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosów).

 

 

II. ZAPISY NA WIZYTĘ:

2.1. Zapisanie się na wizytę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.2. Do Gabinetu Masażu KA LANI obowiązują zapisy. Terminy ustalane są osobiście, telefonicznie lub przez aplikację messenger.

2.3. W przypadku pierwszej wizyty niezbędne jest uiszczenie zadatku w wysokości 50zł, na konto: Anna Zaracka 80 1140 2004 0000 3202 7615 1326 lub blik na numer telefonu Anna Zaracka. W innym wypadku wizyta nie będzie zarezerwowana

2.4. Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na wypełnienie przed pierwszą wizytą Karty Klienta, na której umieszcza się podstawowe dane osobowe, zapisuje wszystkie dolegliwości i schorzenia (o ile występują), a także zapoznaje się z przeciwwskazaniami do zabiegu.

2.5. Zapisu na zabiegi w ramach bonów podarunkowych należy dokonać przed upływem terminu bonu podarunkowego.

2.5.1. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o informację, że formą płatności za umawiany zabieg będzie BON PODARUNKOWY. W razie braku anulowania rezerwacji, na minimum 6h przed umówioną wizytą, drogą telefoniczną, lub osobiście, BON PODARUNKOWY zostaje uznany za zrealizowany.

2.5. BONY PODARUNKOWE wystawiane są z czasem realizacji 3 miesiące. Po upływie terminu ważności, Gabinet Masażu KA LANI nie będzie przyjmował takiego bonu.

2.5.1. Korzystający ma prawo do wydłużenia terminu ważności bonu podarunkowego tylko w wyjątkowych sytuacjach (tj. przyczyny zdrowotne) po uprzedniej zgodzie właściciela Gabinetu Masażu KA LANI.

2.6. Bony podarunkowe są imienne, nie podlegają zwrotowi, jednakże mogą być wykorzystane przez osobę trzecią, po uprzednim poinformowaniu nas o takiej sytuacji.

2.7. Każdy Klient otrzymuje przypomnienie dzień przed planowaną wizytą, jednakże nie zwalnia to Klienta z obowiązku pamiętania i stawienia się na umówioną wizytę.

 

III. ANULOWANIE WIZYTY:

3.1. Klient ma możliwość bezpłatnego przełożenia lub odwołania zarezerwowanego masażu/terapii drogą telefoniczną lub poprzez aplikację Messenger do 6h przed umówioną wizytą.

3.2. W przypadku przeziębienia, grypy lub innej infekcji, prosimy o odwołanie wizyty z uwagi na ryzyko zarażenia - najwcześniej jak to możliwe.

3.3. W przypadku kiedy Klient odwołania/anuluje wizyty więcej niż 3 razy, Gabinet zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania kolejnych wizyt bez wcześniejszego zadatku w wysokości 50% wartości wizyty.

3.4. W przypadku nowych Klientów, którzy zarezerwowali wizytę po raz pierwszy i nie stawiły się na umówiony zabieg – bez uprzedzenia, Gabinet Masażu KA LANI zastrzega sobie prawo do rezerwacji wizyty po wcześniejszym wpłaceniu zadatku w wysokości 50% wartości wizyty.

3.5. Gabinet Masażu KA LANI dopuszcza 10minutowe spóźnienie Klienta bez żadnych strat. W innym przypadku czas wizyty zostanie adekwatnie skrócony do czasu spóźnienia. Klient zobowiązany jest do pokrycia ceny za całą wizytę. Nie ma możliwości, by przedłużyć wizytę o więcej, niż 10 minut, ponieważ po wizycie Gabinet musi zostać odpowiednio zdezynfekowany, wywietrzony oraz posprzątany przed przybyciem kolejnej osoby.

 

IV. WIZYTA W GABINECIE:

4.1. Klient zobowiązany jest do przybycia na czas zgodnie z umówioną godziną masażu/terapii.

4.2. Umówiona godzina masażu/terapii jest godziną jego rozpoczęcia.

4.3. Personel Gabinetu Masażu KA LANI zobowiązany jest do poszanowania prywatności oraz intymności Klienta.

4.4. W przypadku odczucia przez Klienta dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, Klient zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym osobę wykonującą masaż/terapię.

4.5. Personel Gabinetu Masażu KA LANI zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu Klientowi, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku, za zabieg zostanie pobrana opłata, jak za zabieg, który się odbył.

4.6. Personel Gabinetu Masażu KA LANI zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp). W takich przypadkach zostanie wezwana Policja a opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg, który się odbył.

4.7. Bezpośrednio po zakończonym masażu/terapii, Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wykonaną usługę (także za niewykonaną, w przypadkach opisanych niniejszym regulaminem). Do form płatności należą: gotówka, blik oraz karta podarunkowa. W przypadku bonu podarunkowego - Klient zobowiązany jest do przedstawienia bonu przed rozpoczęciem usługi. W przypadku braku bonu, Klient zobowiązany jest do opłacenia wykonanej usługi.

4.8. Klienci Gabinetu Masażu KA LANI odpowiadają za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, do pełnej ich wartości. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

V. REKLAMACJE:

5.1. Gabinet Masażu KA LANI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je do wglądu w Gabinecie oraz na stronie internetowej www.kalani.pl

5.2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.

5.3. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres Gabinetu: Gabinet KA LANI Anna Zaracka, ul. Średnia 22, 62-100 Wągrowiec lub mailowo ankazaracka@gmail.com Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

5.3.1. Reklamacja nie obejmuje powikłań tj.: ból utrzymujący się ok 1-2dni po terapii, złe samopoczucie, pojawienie się małych siniaków, uczulenia na składniki kosmetyków, zaczerwienienie skóry oraz uczulenia na klej zawarty w taśmach kinesiotaping.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 do odwołania.

bottom of page